Okupimo se zajedno za sigurnost i dobrobit naših zajednica!

Okupimo se zajedno za sigurnost i dobrobit naših zajednica!

Dragi članovi, simpatizeri i prijatelji,

Udruga Dobra Družba, koja već godinama brani prava i sigurnost seksualnih radnica i radnica diljem Balkana, poziva vas da sudjelujete u jednom vrlo važnom projektu. Uz vašu pomoć, želimo razviti aplikaciju SESTRA: Sigurna razmjena i podrška kroz responzivnu pomoć, koja će biti besplatno dostupna seksualnim radnicama, podržavateljima i članovima naše organizacije. Ova je aplikacija osmišljena kako bi omogućila sigurno dijeljenje informacija, brzu identifikaciju potencijalno problematičnih poziva i pristup vitalnim resursima za obrazovanje i samozaštitu.

Cilj prikupljanja sredstava

Za razvoj i implementaciju aplikacije SESTRA potrebno je prikupiti 3690 eura. Svaki doprinos, bez obzira na veličinu, bit će važan korak prema iskorjenjivanju zloporaba i poboljšanju uvjeta rada u industriji za odrasle u našoj regiji. Ovo nije samo ulaganje u tehnologiju, već ulaganje u ljudske živote i njihovu sigurnost.

Kako možete pomoći

 1. Donacije: Svaki financijski doprinos je dobrodošao. Donirati možete putem naše web stranice, gdje ćete pronaći sve potrebne informacije za transfer. Također možete donirati izravno putem mobilnih platformi za plaćanje.

   

 1. Podijelite našu priču: Pomozite nam da proširimo vijest o našem projektu dijeljenjem informacija sa svojim prijateljima, obitelji i kolegama. Što više ljudi zna za našu inicijativu, veća je nada u njen uspjeh.

 1. Postanite volonter: Ako želite doprinijeti svojim vremenom i vještinama, tražimo volontere koji će nam pomoći u promicanju i organizaciji događanja vezanih uz projekt.

Zašto je to važno?

U industriji za odrasle seksualni radnici često su izloženi rizicima i opasnostima koji se mogu ublažiti odgovarajućim informacijama i pristupom resursima podrške. Aplikacija SESTRA omogućit će:

– Veća sigurnost uz trenutnu obavijest o problematičnim pozivateljima.

– Poboljšana dobrobit kroz pristup obrazovnim materijalima i hitnoj pomoći.

– Povećanje snage i solidarnosti među radnicima kroz zajedničku razmjenu znanja i informacija.

Uz vašu podršku, možemo napraviti mali, ali veliki korak u povijesti industrije za odrasle na Balkanu. Svaka donacija, bez obzira na veličinu, pridonijet će većoj sigurnosti, osnaživanju i kvaliteti života seksualnih radnica u našoj regiji.

Hitne i vrlo dobrodošle donacije za projekt SESTRA primaju se putem Instituta za istraživanje seksualnog rada (ISWR) na poveznici ispod.
Svaki doprinos izravno će koristiti razvoju aplikacije SESTRA, koja će omogućiti sigurnije i poticajnije radno okruženje za seksualne radnice na Balkanu. Hvala na podršci!

Zajedno možemo više!

Hvala vam na vašoj velikodušnosti i podršci. Svaki doprinos nas približava našem cilju, svaka podijeljena priča povećava našu snagu. Pomozite nam stvoriti bolju budućnost za sve u našoj zajednici.

uz svo poštovanje,

Organizacije Dobra Družba

Let’s Gather Together for the Safety and Wellbeing of our Communities!

 

Dear members, supporters and friends,

 

The organization Dobra Družba, which has been defending the rights and safety of sex workers throughout the Balkans for many years, invites you to participate in a very important project. With your help, we want to develop the application SESTRA: Secure Exchange and Support Through Responsive Assistance, which will be available free of charge to sex workers, supporters and members of our organization. This app is designed to enable secure information sharing, quick identification of potentially problematic calls, and access to vital resources for education and self-protection.

 

Fundraising Objective

We need to collect EUR 3690 for the development and implementation of the SESTRA application. Any contribution, no matter the size, will be an important step towards eradicating abuses and improving working conditions in the adult industry in our region. This is not only an investment in technology, but an investment in human lives and their safety.

 

How You Can Help

 1. Donations: Any financial contribution is welcome. You can donate via our website, where you will find all the necessary information for the transfer. You can also donate directly through mobile payment platforms.

   

 1. Share our story: Help us spread the word about our project by sharing the information with your friends, family and colleagues. The more people who know about our initiative, the greater the hope for its success.

 

 1. Become a volunteer: If you want to contribute your time and skills, we are looking for volunteers to help promote and organize events related to the project.

 

Urgent and very welcome donations for the SISTER project are accepted through the Institute for Sexual Work Research (ISWR) at the link below.

Every contribution will directly benefit the development of the SISTER application, which will enable a safer and more supportive work environment for sex workers in the Balkans. Thank you for your support!

Why is this important?

In the adult industry, sex workers are often exposed to risks and dangers that can be mitigated by proper information and access to support resources. The SESTRA application will enable:

 

– Greater security with immediate notification of problematic callers.

– Improved well-being through access to educational materials and emergency assistance.

– Increasing strength and solidarity among workers through joint exchange of knowledge and information.

 

With your support, we can take a small but big step in the history of the adult industry in the Balkans. Every donation, regardless of its size, will contribute to greater safety, empowerment and quality of life for sex workers in our region.

 

Together we can do more!

Thank you for your generosity and support. Every contribution brings us closer to our goal, every shared story increases our strength. Help us create a better future for everyone in our community.

 

With all respect,

 

The Dobra Družba team

Podobne objave

0
  0
  Košarica
  Košarica je praznaNazaj na trgovino